Modern Çağ Grifonu 'Günümüzün Tanrısallığı' / Modern Age Griffin 'Divinity of Today'
2022Günümüz dünyasının korkutucu öğeleri, geçmiştekilerin aksine kuraklık ve radyasyon gibi yaşamımızı doğrudan etkilemekte.
Çağımızın en büyük korkularından olan kuraklık, cahillik, insaniyetin yitirilmesi ve robotlaşma, radyasyona karşı direnç gösterememe ve hız ile tembelliğin doğru orantıda ilerlemesi, 2000lerin grifonunu doğurdu.
Çita, goril, karga, molok ve hamam böceğinin oluşturduğu bu gerçeküstü motif, beş hayvanın kendine özgü hayatta kalabilme yetenekleri sebebiyle insanlığın gelecekteki tanrısallık algısını yansıtmakta. “


Contrary to the past, the frightening elements of today's world have been situations that directly affect our lives, such as drought and radiation.
Drought, ignorance, loss of humanity and robotization, which are among the greatest fears of our age, inability to resist radiation and the progress of speed and laziness in direct proportion gave birth to the griffin of the 2000s.
This surreal motif, consisting of cheetah, gorilla, crow, molok and cockroach, reflects humanity's future perception of divinity due to the unique survival abilities of the five animals.”

You may also like

Back to Top